Opinie o Nas

Klauzula informacyjna dla klientów PRO POWER LANCKAMER s.j.

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Pro Power Lanckamer Spółka Jawna, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: Al. Solidarności 129/131, 00-898 Warszawa lub elektronicznie pisząc na adres: biuro@strefamocy.pl. Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Strefa Mocy Robert Lanckamer, ul. Marymoncka 55, 01-802 Warszawa.

 

2.    Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a)  zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy, przez okres wykonywania umowy oraz w okresie po wykonaniu umowy, jeśli zostały wyrażone zgody [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) i 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];

b)  marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą oferowanych produktów i usług, jeśli zostały wyrażone zgody. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego];

c) monitorowania jakości obsługi klienta – przez czas trwania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia  - zawarcie i wykonanie umowy];

d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

e) weryfikacji płatności za zamówione produkty i usługi oraz w celu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];

f)  tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punkcie d) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

 

3.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.

b)  Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

c)   Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

·        Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

·       sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;

·       przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

·       musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Wzór formularza "ŻĄDANIE USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH" mogą Państwo pobrać pod poniższym linkiem: Formularz - żądanie usunięcia danych osobowych PRO POWER (pdf)

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.

d)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

·   jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

·   jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

·   jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

·   jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzenia.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe.

W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

f) Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest  technicznie możliwe.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 

4.   Prawo do wniesienia skargi. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.  Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są inni Administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

·      Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

·      Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

·    Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne– w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;

·      Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

 

6.   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z danych stanowią warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy.Informacja na temat monitoringu wizyjnego w:
PRO POWER LANCKAMER

Teren sklepów stacjonarnych Strefa Mocy objęty jest systemem monitoringu wizyjnego
Dane administratora i współadministratora

Pro Power Lanckamer Spółka Jawna

Al. Solidarności 129/131, 00-898 Warszawa

Strefa Mocy Robert Lanckamer

ul. Marymoncka 55, 01-802 Warszawa

Konktakt biuro@strefamocy.pl
Pomieszczenia objęte monitoringiem oznaczone są specjalnymi symbolami.
Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

(podstawa prawna – f art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Prawnie uzasadniony interes Administratora

Monitoring prowadzony jest w celu:

1.     Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.

2.     Ochrony mienia Administratora.

3.     Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, tj.  podmiotom świadczącym usługi w zakresie serwisowania i konserwacji zabezpieczeń technicznych.

Państwa dane osobowe, w każdym przypadku skierowania żądania do Administratora, będą udostępnione organom uprawnionym przepisami prawa.

Nagrania nie są zbierane w celach profilowania!
Okres przechowywania nagrań

Nagrania z monitoringu przetrzymywane są przez niezbędny czas, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin  ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie ww. okresu nagrania są niszczone.

Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich!
Miejsca monitorowane: Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji ww. celów i nie narusza on godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.